Information


Möten och andra aktuella händelser sprids i första hand via FB Visit Haninge .Här publiceras annan officiell information till medlemmar.

Årsmöte 2019
Under 2018 har styrelsen hållit återkommande möten med styrgruppen i samarbete med Haninge kommun och bl.a. arbetat med att ta fram underlag för ett kompetenshöjningsprojekt i samarbete med kommunen. Vidare arbetar vi med att identifiera turoperatörer och samarbetspartners som vill arbeta med att ta besökare till Haninge. Den nya hemsidan är verktyg i detta arbete och vi uppmanar alla medlemmar, som inte redan gjort det att skicka verksmahetsbeskrivningar att läggas ut på hemsidan.
Styrelsen har också kontakter med Stockholm Archipelago.

Väsentliga händelser 2018
I maj arrangerades en besöksmålsresa i samarbete med Haninge kommun . Många medlemmar deltog och flera visade sina resmål.
I september stod Visit Haninge värd för Haninge kommuns frukostmöte. Flera hundra personer deltog.
I oktober ordnades ett medlemsmöte på temat marknadsföring med tre inbjudna föredragshållare.

Föreningens intäkter hänför sig till medlemsavgifter på 23.350 kr (fg år 26.650 kr). Årets kostnader har varit 39.824 kr (fg år 39.648 kr). Det egna kapitalet i 2018 års bokslut är 4.478 kr vari ingår rets underskott  9.474 kr. 

​​​​​​​

Årsmöte 2018

På vårt fjärde ordinarie årsmöte 12 mars 2018 omvaldes Bo Tyrefors, Gålö, till ordförande på ett år.
   Margaretha Picano, Haninge, v.ordf., Thomas Hjelm, Utö sekr, och LO Landin, Dalarö, kassör och registeransvarig, är valda till 2019.
   Sofie Seitamo Mijac, Häringe slott, Leyla Björk, Nåttarö, och Lena Nielsen, Caféet Tyresta by, omvaldes till 2020.
   Till revisorer omvaldes Bengt Carlsson, Sanda gård och Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK, revisorssuppleant.
   Till valberedning utsågs Carlo Taccola, Vega Stadshotell, sammankallande, Alexandra Anstrell, Haning, och Qina Hermansson, Ornö.

Läs årsmöteshandlingar 2018, förvaltningsberättelse 2017 m.m. här.

Läs protokoll från årsmötet här.

Väsentliga händelser under 2017

Styrelsen har varit aktiv och haft 4 protokollförda möten underåret. Styrelsearbetet har koncentrerats till följande aktiviteter. 

 • Återupprätta samarbetsavtalet med med Haninge kommun.
 • Ta fram underlag för att söka EU-medel för utbildningsprojekt (kompetenshöjande åtgärder för affärs- och produktutveckling
  inom besöksnäringen i Haninge).
 • Identifiera potentiella turoperatörer för att medverka i
  marknadsdöring av exportmogna produkter
  och förbereda samarbete bl.a. med Stockholm Archipelago
 • Producera ny hemsida och ny Facebook för föreningen.
 • Genomföra utbildning för medlemmar kring gemensam marknadsföring via sociala medier.
 • Möte Mälardalsrådet rörande vattenburen tra

Verksamheten i siffror

Föreningens intäkter är medlemsavgifter på 26.650 kr (fg år 10.200 kr). Årets kostnader är 39.648 kr (fg år 1.186 kr). De ökade kostnaderna gäller arbeten med ny logotype, hemsida, foto och säljmaterial samt satsningen på sociala media. 

Årets underskott på -12.998 kr föreslås av styrelsen överföras i ny räkning (balanserad vinst 26.950 kr).